Haber Detayı
02 Mart 2020 - Pazartesi 20:23
 
İşte ATO Başkanını FETÖDEN mahkum eden o karar!
Asayiş Haberi
İşte ATO Başkanını FETÖDEN mahkum eden o karar!

Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNE yardım etme suçlamasıyla yargılandığı davadan 3 yıl 9 ay ceza almış ve kararı BAM'A temyiz etmişti...

Adana Bölge Adliye Mahkemsinin temyiz başvurusunu incelemesi sonrasında ise 3 YIL 1 AY hapis cezası almak kaydıyla kararı onadı...

İşte o karar ; 

 

TÜRK MİLLETİ ADINA
İSTİNAF KARARI
Esas No : 2019/1461 Esas
Karar No : 2020/129
 
İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 09/05/2019
NUMARASI : 2018/90 (E) ve 2019/133 (K)
SANIK : 1-ATİLA MENEVŞE
MÜDAFİİ : Av. Rıdvan Şahin
  Av. Veysel Güler
SANIK : 2-ZÜBEYT ŞENDUR
MÜDAFİİ : Av. Dinçer İşisağlam
SANIK : 3-ERDİNÇ GÜNEYLİ
MÜDAFİİ : Av. Eda Deveci Uslu
SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (Sanık Zübeyt Şendur yönünden); Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme (Sanıklar Atila Menevşe ve Erdinç Güneyli yönünden)
SUÇ TARİHİ : 15/07/2016
HÜKÜMLER : BERAAT (Sanıklar Zübeyt Şendur ve Erdinç Güneyli yönünden); Mahkumiyet, 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS (Sanık Atila Menevşe yönünden)
İSTİNAF BAŞVURUSUNDA 
BULUNAN : Sanık Atila Menevşe müdafii Av. Rıdvan Şahin, 09/05/2019; Sanık Atila Menevşe müdafii Av.Veysel Güler, 11/11/2019; o yer Cumhuriyet Savcısı, 10/05/2019 (Sanık Zübeyt Şendur yönünden); Sanık Erdinç Güneyli müdafii Av. Eda Deveci Uslu, 01/10/2019
 
Yerel Mahkemece verilen hükümlere karşı sanıklar müdafiileri ve O Yer Cumhuriyet Savcısı tarafından istinaf yoluna başvurulmakla, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
1-Erdinç Güneyli yönünden yapılan istinaf başvurusunun incelenmesinde;
İlk Derece Mahkemesince hükmün 09/05/2019 tarihinde sanığın ve müdafiinin yüzüne karşı verildiği, 7 (yedi) günlük istinaf süresinden sonra sanık müdafiinin 24/09/2019 tarihinde vekalet ücreti yönünden tavzih talebinde bulunduğu, bu konuda İlk Derece Mahkemesince tavzih talebinin reddi yönünde 26/09/2019 tarihinde ek karar verildiği ve bu ek karara karşı sanık müdafiinin 02/10/2019 tarihinde istinaf dilekçesi verdiği tespit edilmiş ise de, istinaf edilmeden kesinleşen hükümde ek bir kararla değişiklik yapılması söz konusu olamayacağı gibi hukuken geçersiz olacak şekilde verilen böyle bir ek karara karşı herhangi bir kanun yoluna başvurmanın mümkün olmadığı, dolayısıyla kararın süresinde istinaf edilmemiş olduğu tespit edildiğinden CMK'nın 279/1-b maddesi uyarınca İSTİNAF BAŞVURUSUNUN SÜRE YÖNÜNDEN REDDİNE,
2-Sanık Zübeyt Şendur yönünden yapılan istinaf başvurusunun incelenmesinde;
İstinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;  
 
Yapılan yargılamaya, dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, karar yerinde gösterilip incelenerek tartışılan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre verilen hükümde bir isabetsizlik bulunmadığından, O Yer Cumhuriyet Savcısının suçun sübuta erdiği ve sanığın cezalandırılması gerektiğine ilişkin istinaf talebi yerinde görülmemiş olmakla, 5271 sayılı CMK'nın 280/1-a maddesinin ilk cümlesi uyarınca İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE, 
3-Sanık Atila Menevşe yönünden yapılan istinaf başvurusunun incelenmesinde;
İstinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, toplanan deliller karar yerinde incelenip sanığın suçunun sübutunun kabulünde, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç vasfının tayininde usul ve yasaya bir aykırılık bulunmaması nedeniyle sanık müdafiilerinin yerinde görülmeyen sair istinaf itirazlarının reddine, 
Ancak;
TCK’nun 61. maddesi uyarınca alt ve üst sınırlar arasında temel ceza belirlenirken suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun işlendiği zaman ve yer, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı ve failin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığı unsurları ile TCK'nın 3. maddesindeki orantılılık ilkesi gözetilmek suretiyle temel cezanın hakkaniyete uygun ve sonuca etkili olacak şekilde belirlenmesi gerekmekte olup, dosya kapsamına göre sanığın fiili, eylem ve faaliyet yoğunluğu gözetildiğinde eylem ile ceza arasındaki dengeyi bozacak şekilde alt sınırdan ceza tayini yerine, hakkaniyet ölçüleri ile bağdaşmayacak biçimde teşdit uygulanarak sanık hakkında fazla ceza tayini edilmesi,
Kanuna aykırı ise de, bu husus yeniden yargılama yapmayı gerektirmeyip CMK’nın 280/1-a-c ve 303/1 maddelerine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan,
Hükmün sanık Atila Menevşe yönünden temel cezasının belirlendiği 3. bendinde yer alan "ve teşdiden 6 YIL" ibaresinin çıkarılarak yerine "5 YIL" ibaresinin eklenmesi, TCK 220/7 maddesinin uygulandığı kısmında yer alan "3 YIL" ibaresinin çıkarılarak yerine "2 YIL 6 AY" ibaresinin eklenmesi, TMK 5/1 maddesinin uygulandığı kısımda yer alan “4 YIL 6 AY” ibaresinin çıkarılarak yerine "3 YIL 9 AY" ibaresinin eklenmesi, TCK 62 maddesinin uygulandığı kısımda yer alan "3 YIL 9 AY" ibaresinin çıkarılarak yerine "3 YIL 1 AY 15 GÜN" ibaresinin eklenmesi suretiyle,
Diğer yönleri usul ve kanuna uygun olan hükmün DÜZELTİLEREK,  sanık Atila Menevşe müdafiileri Av. Rıdvan Şahin ve Av.Veysel Güler'in hükme yönelik İSTİNAF BAŞVURULARININ ESASTAN REDDİNE,
Kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, bir örneğinin de istinaf başvurusunda bulunan sanık müdafiilerine tebliğine,
Sanık Erdinç Güneyli müdafiinin istinaf başvurusunun süre yönünden reddi kararına yönelik olarak; 7 gün içerisinde dairemize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt kâtibine beyanda bulunmak veyahut da bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe göndermek suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesine İTİRAZ kanun yolu açık olmak üzere,
Sanık Zübeyt Şendur ve Atila Menevşe yönünden istinaf başvurularının esastan reddi kararına ilişkin 5271 sayılı CMK'nın 286/1. maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Dairemize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak, veya bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığı ile dilekçe gönderilmek suretiyle Yargıtay İlgili Ceza Dairesi tarafından incelenmek üzere CMK'nın 286 maddesi uyarınca TEMYİZ YOLU açık olmak üzere, 24/02/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. 
 
Başkan 33496
 e-imzalıdır
Üye 37506
 e-imzalıdır
Üye 40036
 e-imzalıdır
Katip 184070
 e-imzalıdır
Kaynak: Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı Adana Temizlik Şirketleri