Haber Detayı
05 Şubat 2015 - Perşembe 12:38
 
Rektör Kibar'dan iddialara cevap!
Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar Adana Haber Gazetesi'nde çıkan haberle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması yaptı.
Gündem Haberi
Rektör Kibar'dan iddialara cevap!

Adana Haber Gazetesinin, 03/02/2015 tarihli sayısında yer alan, yazar Rıfat Söylemez’in, “Ç.Ü’ye alınacak “akademik personel” için ilan verildi. Kadrolara atanacak isimler ilandan önce “noter” tasdikli belgelendi. Kibar’a suçüstü! başlıklı yazısında;

            29/07/2013 tarihinde yayınlanan ilanda yer alan 69 kadronun oy kaygısı ile çıkar ilişkileri ön plana alınarak kişilere tahsis edildiği, kadroya atamalarla ilgili prosedürün formalite olarak gerçekleştirildiği şeklinde haberlere yer verilmiş olup, söz konusu haberler, aşağıda belirtilen nedenlerle gerçeği yansıtmadığından açıklama yapılmasına gerek görülmüştür.

            Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Üniversite Organlarına ilişkin Rektör başlıklı 13.maddesi b/3 fıkrasında; Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak rektörün görevleri arasında sayılmış, anılan kanunun 16/b-3 maddesinde ise, fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmenin, dekanın görevleri arasında olduğu belirtilmiştir. Yine aynı kanunun enstitüler ve yüksekokullarla ilgili 19. ve 20.maddelerinde de enstitü ve yüksekokul müdürlerinin, dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü ve yüksekokullarda yerine getireceği hükme bağlanmıştır.

            2547 sayılı yasa temel alınarak çıkarılan Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 13.-16.maddelerinde, bölüm/anabilim/anasanat dalı başkan ve kurullarının oluşumuna ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş, 18.maddesinde, bölüm/anabilim/anasanat dalı başkanı yönetici olarak nitelendirilmiştir. Yukarıda alıntısı yapılan yasa ve yönetmelik hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, Üniversitelerin kadro ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli prosedürü takip edip ilan verme Rektörün görevleri içerisinde ise de, kadro ilanları, fakülte/yüksekokul/enstitü müdürlükleri aracılığı ile anabilim/bölüm başkanlıkları veanabilim dalı/bölüm kurullarının talepleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

            Üniversitelerde öğretim üyeliğine atama, ihtiyaçlar doğrultusunda kadro ilanıyla başlayıp, Rektör tarafından atama ile sonuçlanan, farklı birim, kişi ve kurulların katıldığı bir süreç sonucu gerçekleşen işlem olup, kadro ilan etmek, Rektörlüklerin yetkisinde olmakla birlikte, yukarıda da belirtildiği üzere, Rektörlükçekadro ihtiyacının belirlenmesinde, Rektörün tek başına yetkisi bulunmayıp, akademik teşkilat içinde yer alan anabilim dalı/bölüm başkanından başlamak üzere, yetkili kurulların, hizmet gerekleri çerçevesinde taleplerinin, görüş ve önerilerinin esas alınması yasal zorunluluktur.

            Üniversiteler, kadro ilanı için fakülte dekanlıkları/enstitü/yüksekokul müdürlükleri aracılığıyla, anabilim dalları/bölümlerin ihtiyaçlarını belirleyerek üniversite yönetim kurulunun uygun görüşü ve takiben Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının izni ile kadro ilanı yapmakta olup, Rektörlüğümüz de haber konusu ilanda yer alan yardımcı doçent kadroları ile ilgili olarak, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesi (a) fıkrası uyarınca yapılacak işleme esas olmak üzere Üniversitemize bağlı fakülte dekanlıkları/yüksekokul/enstitü müdürlükleri aracılığı ile anabilim dalı/bölüm başkanlıklarının yazılı görüş ve önerileri alınmış, yasal prosedür tamamlanarak ilan edilen kadrolara atama, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun anılan maddesinde öngörülen prosedür(ilgili birimler tarafından jüri oluşturulması, jüri raporlarının ilgili birimlerin yönetim kurulunda değerlendirilmesi)fakültelerde ve fakültelere bağlı kuruluşlarda dekan, rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokullarda ise müdürler tarafından yürütüldüğünden, dekan ve/veya ilgili müdürlüklerin, kendi yönetim kurullarının görüşünü de aldıktan sonra yaptıkları önerileri doğrultusunda atama gerçekleştirilmiş olup, tarafımdan yapılan atamalarla ilgili olarak oy kaygısı, eş-dost hatırı v.s.’nin dikkate alındığı yolundaki iddialar, 2547 sayılı kanun ve ilgili yönetmeliğin yukarıda alıntısı yapılan hükümlerinin adı geçen yazar tarafından dikkate alınmaması ve/veya bilinçli olarak gözardı edilmesinden kaynaklanmaktadır.

            Akademik kadrolara yapılan atamalarda, Üniversitelerde halen çalışmakta olanların, aynı üniversitede yükseltilerek atanma talepleri ve/veya beklentilerinin dikkate alınması, ilgili anabilim dalı/bölümün ihtiyaçlarının, anabilim dalı/bölümdeki kadro durumu ve hizmet gerekleri ile birlikte değerlendirilmesi Rektörün tek başına yetki ve sorumluluğunda bulunmayıp, Rektörlüğümüzce ilan edilen kadrolar, hizmetin gerektirdiği görevler için ilgili birimler tarafından (fakülte/enstitü/yüksekokul) yasal prosedür izlenmek suretiyle ihdas olunduğundan ve ayrıca adaylar lehine sübjektif bir kıstas belirlenmesi yargı denetimine tabi olduğundan, Üniversitemizin yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusundaçeşitli akademik birimlerinin hizmet gerekleri çerçevesindeki talepleri ve ilgililerin yükseltilerek atanma talepleri esas alınmak suretiyle tesis edilen işlemlerde(Üniversitemizce ilan edilen 69 kadrodan atanma başvurusu olan 64’ünün 41’i ilgililerin / halen çalışanların kurum içi yükseltilerek atanma talepleri doğrultusunda (basında yer alan taslak çalışma bu taleplerin değerlendirilmesi ile ilgilidir), 23’ü ise açıktan atanma taleplerinin yine ilgili Yükseköğretim Kurumları anabilim dalı / bölüm başkanlıkları / akademik kurulların görüş ve önerileri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.) hukuka ve mevzuat hükümlerineaykırılık bulunmamaktadır.

            Akademik gerekler ve mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen kadro ilanı ve işbu ilanda yer alan kadrolara atama işlemlerinde, Üniversitemizin ilgili birimlerinin ihtiyaçları esas alındığından, kadro ihtiyaçlarının belirlenmesinde 2547 sayılı kanunun 23. maddesi ile öngörülen yasal süreç izlenmek suretiyle atama işlemleri tesis edildiğinden, yukarıda da belirtildiği üzere, söz konusu atamalarla ilgili olarak Rektörlüğümüzce doğrudan ve/veya dolaylı olarak adaylar lehine sübjektif ayrıcalık tanınmadığından ve ayrıcakadro ilanı ile herkesin başvurusuna imkan tanındığından, kadro tahsisi/atama konusunda idaremiz ve ilgili kişi ve kurullara tanınan takdir yetkisinin kötüye kullanılması söz konusu değildir.

            Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

Kaynak: Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı Adana Temizlik Şirketleri